การจัดการองค์ความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การจัดการองค์ความรู้

[1] KM ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (พัสดุ)

[2] KM งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.

[3] KM กองนโยบายและแผน

[4] KM ฝ่ายบริหารงานกลาง(งานสารบรรณ/ธุรการ)

[5] KM ฝ่ายการเงินและบัญชี

หมวดหมู่ทั่วไป

[6] เรื่องทั่วไป

Additional options

Login

Go to full version